KEKI

Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) is een kruispunt waar ideeën, kennis en ervaringen, vaardigheden en attitudes over kinderen en jongeren en hun rechten samenkomen. Dialoog en verbinding zit in ons DNA.  Op dit kruispunt ontmoeten onderzoekers, praktijkmedewerkers, beleidsmakers en kinderen en jongeren elkaar. De organisatie is werkzaam op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau en zet in op de verbinding tussen deze verschillende niveaus op vlak van kinderrechten. Als Kenniscentrum vervult KeKi een kennisrol, een platformrol en een laboratoriumrol. We richten ons hierbij naar drie doelgroepen en zorgen dat wetenschappelijke kennis over kinderrechten en ervaringskennis van kinderen en jongeren steeds centraal staat in alles wat we doen.

  • KeKi biedt praktijkmedewerkers concrete handelingskaders en instrumenten om kinderrechten te realiseren in hun dagelijkse praktijk.
  • KeKi werkt samen met onderzoekers om hun kennis en inzichten te verspreiden naar diverse contexten. We inspireren hen om te vertrekken vanuit een kinderrechtenreflex. Ook signaleren we inzichten en noden vanuit de praktijk en beleid die tot een meer zichtbare plaats van kinderen en jongeren en hun rechten in onderzoek leidt.
  • KeKi inspireert beleidsmakers om bij het vormgeven van beleid te vertrekken vanuit kennis over kinderrechten.
  • KeKi zet actief in op het binnenbrengen van de leefwereld van kinderen en jongeren, in diverse contexten en naar bovenstaande doelgroepen. Kinderen en jongeren zijn voor KeKi een ‘brongroep’. Hieronder verstaan we dat kinderen en jongeren een bron van kennis, expertise en ervaringen zijn met betrekking tot hun leefwereld. We richten ons niet zelf rechtstreeks tot kinderen en jongeren op dagelijkse basis of vanuit een eerstelijnswerking, maar nemen steeds hun perspectief mee in het benaderen van de doelgroepen beleid, praktijk en onderzoek. We onderzoeken en verduidelijken dat perspectief samen met kinderen en jongeren daar waar het ontbreekt. KeKi benadert kinderen en jongeren proactief bij het richting geven van bepaalde acties in het doelstellingenkader.

De kennisrol van KeKi wordt onder meer vervuld via het adviseren en ondersteunen van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en de Vlaamse overheid door beleidsadviezen. Daarnaast bouwt KeKi kennis op rond kinderrechten en treedt de organisatie op als partner of trekker van belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren of als valorisatiepartner bij lopende of afgelopen onderzoeksprojecten.

KeKi stimuleert vanuit een platformrol interactie en dialoog met en tussen actoren werkzaam in het domein van kinderrechten, onder meer via de jaarlijkse Research on Stage waar de vertaling van actueel onderzoek centraal staat naar een groter publiek. Daarnaast verzorgt KeKi ook de redactie van de wetenschappelijke redactieraad van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). TJK is een multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift met bijdragen die kritisch reflecteren op ontwikkelingen op het gebied van jeugd en kinderrechten, in verschillende disciplines, sectoren en contexten.

De labo-rol van KeKi, ten slotte, vertaalt zich in aangepaste vormingen en trainingen aan professionals die in hun eigen werking aan de slag gaan met kinderrechten, met als cruciale elementen dialoog en interactie. Bovendien zet KeKi actief in kenniscocreatie om uitdagingen over kinderrechten te benaderen en op te lossen.